Νέα & Aνακοινώσεις

Έναρξη προγράμματος ERASMUS + KA2 “Boosting innovation in welding training (Weldone)” (2019-1-HR01-KA202-060814)

Το Έργο αφορά στην ενίσχυση δεξιοτήτων στην τεχνική κατάρτιση στο αντικείμενο της συγκόλλησης μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων  καθώς και στην αναβάθμιση προσόντων των εκπαιδευτών του αντικειμένου. Το πρόγραμμα υλοποιείται από  7 εταίρους από 6 ευρωπαϊκές χώρες (Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Βέλγιο, Ρουμανία, Ουγγαρία).

Έναρξη προγράμματος ERASMUS + KA2 “Upskilling Disabled people with digital skills applied to Accessible Tourism jobs” (2019-1-EL01-KA202-062593)

Το πρόγραμμα έχει στόχο την δημιουργία εκπαιδευτικού οδηγού για ψηφιακές ικανότητες με χρήση εικονικής πραγματικότητες και διαδικτυακά μαθήματα για ενήλικες  για τον προσβάσιμο τουρισμό και δημιουργία application για την αξιολόγηση του προσβάσιμου τουρισμού. 

Οι εταίροι του προγράμματος είναι 8 οργανώσεις από 6 χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Τουρκία, Σλοβενία, Πορτογαλία, Ιρλανδία) με συντονιστή εταίρο το ΙΕΚΕΠ.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»

Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ που θα αποκτήθηκαν, στους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας , ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 8/2018, οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και είχαν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης.

Προσφέρει συγκεκριμένα: Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών το οποίο περιλαμβάνει 100 ώρες Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» & Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Σκοπός της δράσης  η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Job Club στο πλαίσιο του προγράμματος “17+ CHANCES YOUTH CAREER ORIENTATION”

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Έργο, κλείνοντας με επανεστίαση στον πρωταρχικό του στόχο, να βοηθήσει τους ωφελούμενους στην εξεύρεση εργασίας. Για την επίτευξη του στόχου πραγματοποιήθηκε στο ΙΕΚΕΠ το Job Club στο οποίο συμμετείχαν πάνω από 50 ωφελούμενοι καθώς και κοινωνικοί επιστήμονες από συνεργαζόμενες στο πλαίσιο του έργου ΜΚΟ. Με τη χρήση του διαδικτύου καθώς κι εφημερίδων, οι ωφελούμενοι με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων αναζήτησαν αγγελίες και προχώρησαν σε τηλεφωνική επικοινωνία με εργοδότες. Ακολούθησε σε κλίμα χαράς και συγκίνησης γιορτή για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος.

Έναρξη προγράμματος ERASMUS + KA2 “Re-Orient: Adult Orientation Accessing VET” (2018-1-FR01-KA202-048015)

Tο πρόγραμμα Re-Orient (2018-1-FR01-KA202-048015) στοχεύει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού δίνοντας έμφαση στις δεξιότητες προσανατολισμού και απασχολησιμότητας που προωθούν τις δυνατότητες πρόσβασης των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας μέσω μιας σταθερής μεθοδολογίας και εκπαιδευτικού υλικού που απορρέει από τις διαγνωσμένες ανάγκες που μπορούν να βοηθήσουν τους δασκάλους / εκπαιδευτές / συμβούλους και φορείς Επαγγελματικής Κατάρτισης. Στόχος είναι η παροχή μιας επικαιροποιημένης γνώσης για την προώθηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτών / συμβούλων / προπονητών για την ενίσχυση της προσιτής και προσανατολισμένης στη σταδιοδρομία συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στο πλαίσιο του προγράμματος έχει δημιουργηθεί εργαλείο εικονικής πραγματικότητας και συμπληρωματικών εργαλείων VR για την διευκόλυνση του επαγγελματικού προσανατολισμού προσφύγων, αιτούντων άσυλο και μεταναστών οι οποίοι δεν ομιλούν σε καλό βαθμό την ελληνική γλώσσα. Στόχος η μετατροπή εργαλείων επαγγελματικού ανα-προσανατολισμού και αξιολόγησης δεξιοτήτων σε παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας. Δημιουργήθηκαν επιπλέον εργαλεία για τον αναπροσανατολισμό των ενηλίκων και τεχνικές κατάρτισης εκπαιδευτών και συμβούλων ώστε να είναι σε θέση να τις εφαρμόσουν και να τις χρησιμοποιούν καθημερινά, με αποκλειστική ευθύνη του IEKEΠ, με βάση τροποποιήσεις των εργαλείων τα οποία έχουν δημιουργηθεί από την ομάδα μας τα τελευταία χρόνια.