Έναρξη προγράμματος ERASMUS + KA2 “Re-Orient: Adult Orientation Accessing VET” (2018-1-FR01-KA202-048015)

Tο πρόγραμμα Re-Orient (2018-1-FR01-KA202-048015) στοχεύει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού δίνοντας έμφαση στις δεξιότητες προσανατολισμού και απασχολησιμότητας που προωθούν τις δυνατότητες πρόσβασης των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας μέσω μιας σταθερής μεθοδολογίας και εκπαιδευτικού υλικού που απορρέει από τις διαγνωσμένες ανάγκες που μπορούν να βοηθήσουν τους δασκάλους / εκπαιδευτές / συμβούλους και φορείς Επαγγελματικής Κατάρτισης. Στόχος είναι η παροχή μιας επικαιροποιημένης γνώσης για την προώθηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτών / συμβούλων / προπονητών για την ενίσχυση της προσιτής και προσανατολισμένης στη σταδιοδρομία συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στο πλαίσιο του προγράμματος έχει δημιουργηθεί εργαλείο εικονικής πραγματικότητας και συμπληρωματικών εργαλείων VR για την διευκόλυνση του επαγγελματικού προσανατολισμού προσφύγων, αιτούντων άσυλο και μεταναστών οι οποίοι δεν ομιλούν σε καλό βαθμό την ελληνική γλώσσα. Στόχος η μετατροπή εργαλείων επαγγελματικού ανα-προσανατολισμού και αξιολόγησης δεξιοτήτων σε παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας. Δημιουργήθηκαν επιπλέον εργαλεία για τον αναπροσανατολισμό των ενηλίκων και τεχνικές κατάρτισης εκπαιδευτών και συμβούλων ώστε να είναι σε θέση να τις εφαρμόσουν και να τις χρησιμοποιούν καθημερινά, με αποκλειστική ευθύνη του IEKEΠ, με βάση τροποποιήσεις των εργαλείων τα οποία έχουν δημιουργηθεί από την ομάδα μας τα τελευταία χρόνια.