Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Το ΙΕΚΕΠ σχεδιάζει και πραγματοποιεί από το 1995 με επιτυχία Ευρωπαϊκά πιλοτικά προγράμματα σε συνεργασία με άλλους Οργανισμούς χωρών της Ε.Ε.

READY - Raising EU Awareness Through Accessible Documents for Youth

Το πρόγραμμα READY - Raising EU Awareness Through Accessible Documents for Youth άρχισε το 2022 και τελείωσε το 2024. Έχει σκοπό την διάδοση και πιο εύκολη κατανόηση των ευρωπαϊκών κειμένων μέσω της δημιουργίας μιας πιο απλής έκδοσης κάποιων Άρθρων των Ευρωπαϊκών συνθηκών. 

LIFEx - LifeComp Βιωματικές Εμπειρίες Μάθησης για Εταιρική Εκπαίδευση

Το έργο LIFEx στοχεύει να έχει θετικό αντίκτυπο στους ευρωπαϊκούς χώρους εργασίας παρέχοντας μια υπερσύγχρονη εμπειρία βιωματικής μάθησης για την υποστήριξη της ανάπτυξης των κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως ορίζεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο LifeComp (2020). Οι συντονιστές του προγράμματος προέρχονται από την Ιρλανδία (Future in Perspective Limited) και οι εταίροι από την Ιταλία (ECOLE), Ρουμανία (Fundatia Centrul Educational Spektrum) και Πορτογαλία (ISQ e-learning).  

MHYT - Η Πνευματική Υγεία των Νέων στην Μετάβαση στην Ενηλικίωση

Το πρόγραμμα Mental Health in Youth Transition (MHYT) έληξε το 2023 και είχε διάρκεια ενός έτους. Συντονιστής του έργου ήταν ο οργανισμός Sozialkritischer Arbeitskreis από τη Γερμανία, και εταίροι η Jorgerenwerk Barkema and DeHaan από την Ολλανδία, o OJAB από την Αυστρία, το ZEFIRO από την Ιταλία.

VOICES - Ενδυνάμωση των Γυναικών για Ισότιμη Συμμετοχή και Προώθηση της Αλλαγής

Το VOICES είναι ένα ευρωπαϊκό έργο (Erasmus+) που έχει σχεδιαστεί για να συμβάλει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων και στην προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην κοινωνία, παρέχοντας στις γυναίκες και στους επαγγελματίες που εργάζονται μαζί τους ένα σύνολο εκπαιδευτικών πόρων που ανταποκρίνονται στο φύλο, ειδικά σχεδιασμένων για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της ισότιμης συμμετοχής στην κοινωνία. Το έτος έναρξής του ήταν το 2022 και ολοκληρώθηκε το 2024.