Δ.ΥΠ.Α - Προγράμματα Κατάρτισης για το Ταμείο Ανάκαμψης - VOUCHER 80.000 Ανέργων

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των ωφελούμενων Α φάσης του προγράμματος.

Οι αιτήσεις για το μητρώο ωφελούμενων Β φάσης συνεχίζονται.

«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

Το ΙΕΚΕΠ είναι εγκεκριμένος πάροχος του προγράμματος σύμφωνα με το οριστικό μητρώο παρόχων που ανακοινώθηκαν από τη ΔΥΠΑ

Σκοπός του προγράμματος:

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση και πιστοποίησης ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήνων, σε 80.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, άνω των 18 ετών με το σύστημα των επιταγών κατάρτισης (training voucher).

Αντικείμενα κατάρτισης:

Το ΙΕΚΕΠ παρέχει τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

Ψηφιακές Δεξιότητες

IT - Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής

To εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής» αποσκοπεί στην εμβάθυνση γνώσεων ιδιαίτερα χρήσιμων στο χώρο της Πληροφορικής και της χρήσης βασικών εφαρμογών Η/Υ (Basic Level). Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια σε άτομα τα οποία επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές, καλλιεργώντας γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με:

  • Επεξεργασία κειμένου
  • Υπολογιστικά Φύλλα
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου

IT - Σύμβουλος Ελέγχου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Το πρόγραμμα παρέχει γνώσεις σχετικά με την εγκατάσταση, αναβάθμιση, συντήρηση, έλεγχο, επιδιόρθωση απλών βλαβών του υπολογιστή και των μερών του, υλικού και λογισμικού, βασικές γνώσεις δομημένης καλωδίωσης, γνώση χειρισμού υλικών δομής τηλεπικοινωνιακών δικτύων γενικώς, δικτύων δεδομένων και συστημάτων πληροφορικής, τις αρχές λειτουργίας συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS), καθώς και την εφαρμογή μεθόδων με όργανα και εργαλεία ανάλυσης, διάγνωσης και άρσης βλαβών δικτύων υπολογιστών και πληροφορικής.

PROJECT MANAGEMENT - Στέλεχος Διαχείρισης και Διοίκησης Έργου

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης «Διαχείρισης και Διοίκησης Έργου (Project management)» παρέχει επαγγελματικές γνώσεις ώστε ο/η εργαζόμενος/η να είναι σε θέση να εκτελεί, μόνος του ή υπό την καθοδήγηση προϊσταμένου, εργασίες διαχείρισης για την υλοποίηση ενός έργου οποιουδήποτε αντικειμένου: τεχνικού, ενεργειακού, πληροφορικής, μάρκετινγκ, στο χώρο της υγείας ή της κοινωνικής φροντίδας, αλλά και οποιουδήποτε άλλου εγχειρήματος που σχεδιάζεται έτσι ώστε να επιτευχθεί ένας συγκεκριμένος στόχος και να παραχθεί ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το Πρόγραμμα στοχεύει να διδάξει τις τεχνικές, τα εργαλεία και τις συμπεριφορές μέσα σε μία ομάδα που οδηγούν στην επιτυχή υλοποίηση ενός Εργου. 

E-COMMERCE - Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης παρέχει στους/στις καταρτιζόμενους/-ες τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει οποιοσδήποτε δραστηριοποιείται ή σκοπεύει να δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop). Οι εκπαιδευόμενοι/-ες θα διδαχθούν τα βήματα για την σωστή επιλογή πλατφόρμας και τεχνικών στοιχείων ανάπτυξης ενός e-shop, τις τακτικές marketing για την προώθηση της ηλεκτρονικής επιχείρησης και όλα τα μυστικά για την ικανοποίηση των πελατών και την αποτελεσματική εσωτερική λειτουργία του eshop, εφαρμόζοντας όλες τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας.

LOGISTICS - Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)» αναφέρεται στη συνολική διαχείριση του εφοδιασμού μιας επιχείρησης με επιμέρους δραστηριότητες επικεντρώνοντας σε θέματα όπως η μεταφορά πρώτων υλών και τελικών εμπορευμάτων, η αποθήκευση τους, η διαχείριση των αποθεμάτων, ο συντονισμός των δρομολογίων και ο έλεγχος της διανομής των τελικών προϊόντων. Παρατίθεται η διαδικασία σχεδιασμού, εφαρμογής και ελέγχου μίας αποτελεσματικής και οικονομικής ροής και αποθήκευσης των πρώτων υλών, των ημικατεργασμένων αποθεμάτων, των έτοιμων προϊόντων και της σχετικής πληροφορίας από το σημείο παραγωγής στο σημείο κατανάλωσης (παραγγελίες, συστήματα διανομής, πληροφοριακά συστήματα και τεχνολογίες διαχείρισης αποθεμάτων σε αποθήκη κλπ), με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών ακολουθώντας τις αρχές διοίκηση ολικής ποιότητας.

NETWORKS - Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων

Το πρόγραμμα εξοικειώνει τους συμμετέχοντες/ουσες με τις βασικές έννοιες της επιστήμης των υπολογιστών και τις βασικές αρχές των επικοινωνιών και των δικτύων. Παρέχει γνώσεις σχετικά α) με τη δομή και αρχιτεκτονική του υπολογιστή, με έμφαση στις μονάδες που τον αποτελούν, τη βασική – στοιχειώδη λειτουργία και τα κύρια χαρακτηριστικά των μονάδων ενός προσωπικού υπολογιστή και β) με τις τεχνολογίες και τεχνικές των δικτύων, τα είδη και τις κατηγορίες, τους τρόπους και συσκευές διασύνδεσης δικτύων, με έμφαση στα βήματα για την ορθή διευθυνσιοδότηση και υποδικτύωση (subnetting) των δικτύων Η/Υ, το Internet, οι λειτουργίες του, η ασφάλεια και οι κίνδυνοι που το διέπουν, οι μέθοδοι επιθέσεων κατά των δικτύων και οι τρόποι αποφυγής τους. Τέλος παρουσιάζονται οι ιδιαιτερότητες των Intranet & Extranets και πως γίνεται διακριτή η χρήση τους.

NETWORKS - Βοηθός Τεχνικού Δικτύων και Δεδομένων

Το πρόγραμμα κατάρτισης προσφέρει τόσο θεωρητικές όσο και εφαρμοσμένες γνώσεις αναφορικά με την εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση Δικτύων Υπολογιστών. Αναλύεται η εφαρμογή μεθόδων με όργανα και εργαλεία ανάλυσης, διάγνωσης και άρσης βλαβών δικτύων υπολογιστών και πληροφορικής, γίνεται αναφορά στους τρόπους και τα βήματα για την ορθή διευθυνσιοδότηση και υποδικτύωση (subnetting) των δικτύων Η/Υ, στο Internet και τις λειτουργίες του καθώς και τους τρόπους και τεχνολογίες σύνδεσης. Παρουσιάζονται τρόποι και συσκευές διασύνδεσης των δικτύων ανεξαρτήτως μεγέθους, η συνδεσμολογία των συσκευών αυτών και οι ιδιαιτερότητές τους. Τέλος, οι καταρτιζόμενοι/ες εξοικειώνονται με τη μεθοδολογία και τις τεχνικές σχεδιασμού ενός δικτύου. 

DATA SECURITY - Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Πληροφορικής και Προστασίας από Ψηφιακές Απάτες

Το πρόγραμμα κατάρτισης προσφέρει τόσο θεωρητικές όσο και εφαρμοσμένες γνώσεις σχετικά με την εξασφάλιση των πληροφοριών, δηλαδή την προστασία των δεδομένων ως προς την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητά τους. Περιλαμβάνει εισαγωγή στις βασικές έννοιες όπως η έννοια της πληροφορίας και του πληροφοριακού συστήματος, τα τεχνολογικά μέρη που το αποτελούν, καθώς και στις βασικές έννοιες της Ασφάλειας Πληροφοριών και Συστημάτων Πληροφορικής. Το κύριο μέρος της κατάρτισης αναφέρεται στη σωστή λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων και εφαρμογών, δηλαδή την προστασία από µη εξουσιοδοτημένες ενέργειες όπως αλλαγή δικαιωμάτων πρόσβασης, κακόβουλη εκτέλεση εντολών, τροποποίηση της διάρθρωσης του συστήματος, κακόβουλη ή λανθασμένη χρήση, διακοπή λειτουργίας, καθώς και τη φυσική προστασία των υπολογιστικών συστημάτων και στην εύρυθμη λειτουργία των δικτύων και των υποδοµών, μέσω ειδικών προϊόντων λογισμικού. 

DATA SECURITY - Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής

Το πρόγραμμα κατάρτισης παρέχει θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις σχετικά με τις μεθόδους και τεχνικές που εφαρμόζονται για την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής επιχειρήσεων και οργανισμών, τα προβλήματα ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων, τους μηχανισμούς και τις τεχνολογίες προστασίας τους. Οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδεύονται στον προσδιορισμό ευπαθειών, στην ανάπτυξη πολιτικών ασφάλειας, στην εφαρμογή μέτρων προστασίας, καθώς και στην υλοποίηση κρυπτογραφικών αλγορίθμων.

DATABASES - Προγραμματισμός Βάσεων Δεδομένων

Το πρόγραμμα κατάρτισης παρέχει θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις για τα σύγχρονα μέσα αποθήκευσης πληροφοριών βάσει της διάκρισης μεταξύ πληροφορίας και δεδομένων, τα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (Microsoft SQL Server και το MySQL Server, mysql) αντί των παραδοσιακών αρχείων. Οι συμμετέχοντες/ουσες εξοικειώνονται με τα βήματα σχεδιασμού μιας βάσης δεδομένων, καθώς και με τη σχεσιακή γλώσσα δεδομένων MySQL, την εκτέλεση βασικών εντολών δημιουργίας πίνακα και όψεων (view), τη γλώσσα PHP καθώς επίσης και τη σύνδεση μεταξύ (των δύο γλωσσών) και τη σύνδεση με μια απομακρυσμένη βάση δεδομένων (RDBMS).

DATABASES - Προγραμματισμός Βάσεων Δεδομένων (Advanced)

Το πρόγραμμα παρέχει αναλυτικές γνώσεις για τις βασικές λειτουργίες, τα συστήματα και υποσυστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, καθώς και για τις απαιτήσεις αξιοπιστίας ACID, την αρχιτεκτονική τριών επιπέδων ANSI/SPARK και γνωριμία με τα δημοφιλέστερα συστήματα ΣΔΒΔ. Παρουσιάζονται αναλυτικά τα βήματα σχεδιασμού μιας βάσης δεδομένων, οι τρόποι σχεδιασμού και οι διαφορές τους βάσει του Μοντέλου Οντοτήτων συσχετίσεων και του Διαγράμματος Οντοτήτων Συσχετίσεων. Οι συμμετέχοντες/ουσες εξοικειώνονται με τα εργαλεία διαχείρισης των συστημάτων ασφαλείας των Βάσεων Δεδομένων, καθώς και με τη γλώσσα sql σε επίπεδο ορισμού και διαχείρισης δεδομένων.

SOCIAL MEDIA MARKETING - Ειδικός στη Χρήση Τεχνικών και Εργαλείων Social Media Marketing

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων σχετικά με τα βασικά βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα για ενημερωτικές ή ψυχαγωγικές ιστοσελίδες σε συνδυασμό με την έννοια του content και του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μιας ενημερωτικής – ψυχαγωγικής ιστοσελίδας (portal). Διερευνώνται μοντέλα και πρακτικές επικοινωνίας, προβολής και marketing, καθώς και βασικές αρχές ανάλυσης εταιρικών στόχων και στρατηγικής. 

BRANDING - Online Branding και Επικοινωνία

Το πρόγραμμα παρέχει γνώσεις σχετικά με το marketing εστιάζοντας στο ψηφιακό marketing και στις μεθόδους προώθησης και προβολής προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας και των εφαρμογών των Η/Υ, των κινητών μέσων και του Διαδικτύου. Επίσης παρουσιάζονται οι διαδικασίες του branding και διερευνώνται οι στρατηγικές ονομασίας προϊόντος και η σημασία τους στην διαδικτυακή παρουσία της επιχείρησης. Οι συμμετέχοντες/ουσες εξοικειώνονται με τη μεθοδολογία άσκησης εξαγωγικού και διεθνούς marketing, τις διαδικασίες του διεθνούς εμπορίου, το μίγμα του εξαγωγικού marketing και τους τρόπους εισόδου στις διεθνείς αγορές. 

APPLICATION DEVELOPMENT - Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης παρέχει στους/στις καταρτιζόμενους/-ες τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες εκτέλεσης εργασιών σχεδιασμού και προγραμματισμού εφαρμογών για το διαδίκτυο καθώς επίσης σχεδιασμού ιστοσελίδων βάσει των αντίστοιχων πακέτων λογισμικού. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στον/ην εκπαιδευόμενο/η να έρθει σε επαφή με όλο τον κύκλο παραγωγής και συντήρησης μια ιστοσελίδας ή μιας εφαρμογής. Από την αρχική ιδέα – σκέψη, το σχεδιασμό και τη δημιουργία, μέχρι τις τεχνικές προώθησης της, σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό. 

Πράσινες Δεξιότητες

ECONOMY - Κυκλική Οικονομία

Το Πρόγραμμα δίνει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την πλήρη κατανόηση της έννοιας της Κυκλικής Οικονομίας και των βασικών χαρακτηριστικών του καινοτόμου κυκλικού επιχειρηματικού μοντέλου έναντι του κλασικού γραμμικού μοντέλου που κυριαρχεί μέχρι σήμερα. Αναλύονται οι εφαρμογές του κυκλικού μοντέλου στον πρωτογενή τομέα, στις προστατευόμενες περιοχές, καθώς και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με γνώμονα την «επαναχρησιμοποίηση» ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του οικοσυστήματος και να αντιμετωπίζεται η κλιματική αλλαγή. Εξετάζεται επίσης η εθνική Στρατηγική για την κυκλική οικονομία και η σχέση της με την ανάπτυξη. 

SMART BUILDINGS - Τεχνικός Προγραμματισμού́ Έξυπνων Κτιρίων

Το πρόγραμμα αναφέρεται στο πεδίο των ολοένα και πιο διαδεδομένων οικιακών αυτοματισμών και στο «έξυπνο σπίτι» με τις διασυνδεμένες συσκευές που ελέγχει ο κάτοικος του ακόμα και από απόσταση, εξασφαλίζοντας άνεση, ασφάλεια αλλά και συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας όχι μόνον σε επίπεδο ιδιωτικής κατοικίας αλλά και ολόκληρων κτιρίων. Το πρόγραμμα παρέχει θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις για τη διαχείριση και την συντήρηση κτιρίων, τις ψηφιακές επικοινωνίες και τις τεχνολογίες δικτύων ώστε οι συμμετέχοντες/ουσες να είναι σε θέση να υποστηρίζουν την έξυπνη διαχείριση και τη συνεχή βελτιστοποίηση-αυτοματοποίηση των κτιρίων και να μπορούν να αξιοποιούν τα τεχνολογικά εργαλεία έξυπνης διαχείρισης (BMS, BIM, Internet of Things κ.ά.) των έξυπνων σπιτιών, αλλά και την υλοποίηση έξυπνων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με την χρήση της τεχνολογίας του παγκόσμιου αποδεκτά προτύπου KNX.

CRISIS MANAGEMENT - Διαχείριση Κρίσεων από Φυσικές και Τεχνολογικές Καταστροφές

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στα εκπαιδευόμενα άτομα γνώσεις και δεξιότητες για τη διαχείριση καταστροφών και κρίσεων που προέρχονται από σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες, τεχνολογικά ατυχήματα κλπ., καθώς και για την πρόληψη του αντίστοιχου κινδύνου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητικές γνώσεις για τις βασικές έννοιες που συνθέτουν την αναγνώριση και αντιμετώπιση ενός περιστατικού έκτακτης ανάγκης, καθώς και πρακτικές γνώσεις – εφαρμογές για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κρίσεων, πχ εκκένωση κτιρίων, συνεργασία με αρμόδιες αρχές, λήψη αποφάσεων και εφαρμογή σχεδίων αντιμετώπισης κινδύνων κλπ. 

MANAGEMENT - Περιβαλλοντική Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας Επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα παρέχει το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο για την ανάληψη & άσκηση καθηκόντων στους τομείς της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της διαχείρισης της υγείας & ασφάλειας της εργασίας, για τις επιχειρήσεις. Εστιάζει στην εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών στο εργασιακό περιβάλλον ώστε να βελτιώνονται οι περιβαλλοντικές επιδόσεις της επιχείρησης, να μειώνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμά της και να διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία του προσωπικού. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση εκπαιδευομένων σε θέματα της περιβαλλοντικής διαχείρισης, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την επιθεώρηση συστημάτων που αφορούν στη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός οργανισμού, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αυτού, την υγεία και ασφάλεια στην εργασία του προσωπικού, και την αναβάθμιση της ποιότητας του εργασιακού περιβάλλοντος. Επιπλέον, η ανάπτυξη των ικανοτήτων τους για την ανάπτυξη και διαχείριση της καινοτομίας στο πεδίο εφαρμογής, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και διαδικασιών / υπηρεσιών και την έμπρακτη εφαρμογή της αειφορίας στο αντικείμενο τους.

ENTREPRENEURSHIP - Επιχειρηματικές Δεξιότητες για Εκμετάλλευση των Πράσινων Ευκαιριών

Το πρόγραμμα παρέχει θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις σχετικά με την επιχειρηματικότητα και ειδικά την «πράσινη» επιχειρηματικότητα, καλλιεργώντας δεξιότητες σχετικά με το σύγχρονο επιχειρείν στον τομέα της «πράσινης» ανάπτυξης. Διερευνώνται οι τομείς και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που δημιουργούνται σε σχέση με την κυκλική οικονομία, τη βιώσιμη-αειφόρο ανάπτυξη, τα πράσινα logistics, την ανακύκλωση υλικών κλπ σε συνάρτηση με τη νέα νομοθεσία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

RENEWABLE ENERGY - Ειδικός Εφαρμογών ΑΠΕ για Ενεργειακές Ανάγκες Κτηρίων

Το πρόγραμμα κατάρτισης προσφέρει θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις πάνω στις εφαρμογές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων προκειμένου να εξασφαλίζεται όσο το δυνατό μεγαλύτερο ποσοστό ενεργειακής αυτονομίας και χαμηλότερης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Διδάσκεται η γνώση των βασικότερων εφαρμογών ΑΠΕ στα κτίρια, και ειδικότερα ασχολείται με: φωτοβολταϊκά, ενεργητικά και παθητικά ηλιακά συστήματα, αιολικές μηχανές και λέβητα βιομάζας. Μέσα από την εμβάθυνση επί των πλέον εφαρμοζόμενων εφαρμογών ΑΠΕ στην Ελλάδα, επιχειρείται οι καταρτιζόμενοι/ες να λάβουν γνώσεις άμεσα εφαρμόσιμες στην ελληνική αγορά βάσει μελετών περίπτωσης, πχ μια συγκεκριμένη κατοικία.

Δικαίωμα συμμετοχής:

  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
  • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών
  • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό επίδομα:

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης, έως 1.000€, ανάλογα με την επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Θέλεις να μάθεις περισσότερα; Επικοινώνησε μαζί μας!